ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. Π3β/Φ.ΘΕΣΜ./Γ.Π.οικ.78668/07 «Προϋποθέσεις και διαδικασία επιχορήγησης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και των φορέων μελών αυτής» (Β΄1109).

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. 1. του ν. 3329/2005, «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι­νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ. 81/ Α/4.4.2005,
 2. 2. του άρθρου 4, παρ.1 του ν. 2430/1996, ΦΕΚ.156/ Α/10.7.1996 «Καθιέρωση της 3ης Δεκεμβρίου ως ημέρας ΑμεΑ. Θέσπιση του θεσμού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις»,
 3. 3. του άρθρου 19, παρ.10 του ν. 3106/2003, «Αναδιοργά­νωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας» ΦΕΚ.30/Α/10.2.2003, όπως τροποποιήθηκε και συμπλη­ρώθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 9 του ν. 3209/2003 (ΦΕΚ.304 Α΄/24.12.2003),
 4. 4. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ.98/Α).
 5. 5. Την με υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο­νομίας & Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ. 1432/ τΒ΄/14.10.2005), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/8.2.2006 (ΦΕΚ.204 Β΄) όμοια απόφαση.
 6. 6. Την υπ’ αριθμ. 30356/14.3.2006 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας & Κοιν.Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοιν.Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο» (ΦΕΚ. 311/Β/15.3.2006).
 7. 7. Το υπ’ αριθμ. 987/4.5.2007 έγγραφο της ΕΣΑμεΑ.
 8. 8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του δημοσίου, αποφα­σίζουμε:
 9. Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις και την διαδικασία επιχορήγησης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και των οργανώσεων μελών αυτής από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως ακολούθως:
  • Άρθρο 1
   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

   Δικαιούχοι φορείς για επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι η Εθνική Συ­νομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και οι φορείς – μέλη αυτής.

   Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της Εθνι­κής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, όπως αυτό ισχύει σήμερα, μέλη αυτής είναι:

   1. α) Οι Ομοσπονδίες Σωματείων Ατόμων με Αναπηρία που εκπροσωπούν συγκεκριμένη κατηγορία Ατόμων με Αναπηρία ή συγγενικές κατηγορίες Ατόμων με Αναπηρία και είναι φορείς εθνικής εμβέλειας και πάντως ένας φορέας για κάθε αμιγή, ομοειδή ή συγγενική κατηγορία Ατόμων με Αναπηρία.
   2. β) Οι Πανελλήνιοι Σύνδεσμοι και Σωματεία Ατόμων με Αναπηρία που εκπροσωπούν συγκεκριμένη κατηγορία Ατόμων με Αναπηρία, ομοειδείς ή συγγενικές κατηγο­ρίες Ατόμων με Αναπηρία και είναι εθνικής εμβέλειας και πάντως ένας φορέας για κάθε αμιγή, ομοειδή ή συγγενική κατηγορία Ατόμων με Αναπηρία.
   3. γ) Περιφερειακές Ομοσπονδίες Ατόμων με Αναπηρία και Γονιών αυτών που οι σκοποί τους είναι ομοειδείς με τους σκοπούς της ΕΣΑμεΑ εφαρμοζόμενοι στα γε­ωγραφικά όρια της συγκεκριμένης Περιφέρειας.
   4. δ) Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ), η οποία εκπροσωπεί στην ΕΣΑμεΑ τους Γονείς και τους Κηδε­μόνες των Ατόμων με Αναπηρία, που δεν μπορούν να αυτοεκπροσωπηθούν.

 

  • Άρθρο 2
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

   Σκοπός της επιχορήγησης είναι η κάλυψη δαπανών λειτουργίας και εξοπλισμού της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και των οργανώσεων μελών της.

   Ειδικότερα σκοπός της επιχορήγησης είναι η κάλυψη των παρακάτω δαπανών:

   Δαπάνες στέγασης και λειτουργίας της Εθνικής Συνο­μοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και οργανώσεων μελών αυτής όπως ενοίκιο, θέρμανση, ύδρευση, ηλεκτρο­δότηση, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, μισθοδοσία, αγορά και συντήρηση εξοπλισμού, επίπλωση γραφείων, έξοδα παράστασης, έξοδα αμοιβών δικαστικών αντιπροσώπων για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών, δαπάνες συνεδρίασης οργάνων της ΕΣΑμεΑ και των οργανώσεων μελών αυτής, όπως συνεδριάσεις Εκτελεστικής Γραμματείας, Γενικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής της ΕΣΑμεΑ, κα­θώς επίσης και συνεδριάσεις Διοικητικων Συμβουλίων, Ελεγκτικών Επιτροπών, Γενικών Συνελεύσεων και Συ­νεδρίων άλλων οργάνων, που προβλέπονται από τα καταστατικά των δικαιούχων φορέων και για κάθε έργο που προωθεί θέματα του δικαιούχου φορέα σύμφωνα με το καταστατικό και τις κείμενες διατάξεις.

  • Άρθρο 3
   ΠΟΡΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

   H επιχορήγηση της ΕΣΑμεΑ και των οργανώσεων – μελών αυτής γίνεται από το προϊόν του ειδικού κρατικού λαχείου Φ.15/220 ΚΑΕ 2556 και από τον Φ.15/220 ΚΑΕ 2559 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υγεί­ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ειδικότερα:

   1. 1. Διαδικασία επιχορήγησης από τον Φ.15/220 ΚΑΕ 2556
    • με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προσδιορίζεται στην αρχή κάθε έτους το συνολικό ποσό που διατίθεται από το προϊόν του ειδικού κρατικού λαχείου στην ΕΣΑμεΑ και στις οργα­νώσεις μέλη αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ως άνω διατάξεις.
    • Η Διεύθυνση ΑμεΑ του Υπουργείου Υγείας και Κοινω­νικής Αλληλεγγύης ενημερώνει εγγράφως την ΕΣΑμεΑ για το ύψος της επιχορήγησης από τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης, Φ.15/220 ΚΑΕ 2556 «Επιχορήγηση για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης από το καθαρό προϊόν του Ειδικού Λαχείου» και ζητείται εγγράφως η γνώμη της για την κατανομή του ως άνω ποσού στην ΕΣΑμεΑ και στις δικαιούχες οργανώσεις μέλη αυτής.
    • Η ΕΣΑμεΑ υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη Διεύθυνση ΑμεΑ, το αργότερο μέσα σε 20 μέρες από την έγγραφη ενημέρωση της Διεύθυνσης ΑμεΑ προς την ΕΣΑμεΑ για αυτό το σκοπό.
    • Η καταβολή του ποσού αυτού της επιχορήγησης γίνεται στους δικαιούχους φορείς σύμφωνα με τις κεί­μενες διατάξεις και με βάση την κατανομή της επιχο­ρήγησης που έχει προτείνει η ΕΣΑμεΑ σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα.
   2. 2. Διαδικασία επιχορήγησης από τον Φ.15/220 ΚΑΕ 2559
    • με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης γίνεται ο προσδιορισμός πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Φ.15/220 ΚΑΕ 2559.
    • Η Διεύθυνση ΑμεΑ του Υπουργείου Υγείας και Κοινω­νικής Αλληλεγγύης ενημερώνει εγγράφως την ΕΣΑμεΑ για το ύψος της επιχορήγησης που προβλέπεται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας και Κοι­νωνικής Αλληλεγγύης Φ.15/220 ΚΑΕ 2559 και ζητείται εγγράφως η γνώμη της για την κατανομή του ως άνω ποσού στην ΕΣΑμεΑ και στις δικαιούχες οργανώσεις μέλη αυτής.
    • Η ΕΣΑμεΑ υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη Διεύθυνση ΑμεΑ, το αργότερο μέσα σε 20 μέρες από την έγγραφη ενημέρωση της Διεύθυνσης ΑμεΑ προς την ΕΣΑμεΑ για αυτό το σκοπό. Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται συνολικά στην ΕΣΑμεΑ για την ιδία και τις οργανώσεις μέλη αυτής ανά τρίμηνο με βάση το ποσοστό διάθεσης του προϋπολογισμού.

 

  • Άρθρο 4
   ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

   Στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) καταβάλλεται το σύνολο της επιχορήγησης που την αφορά και προβλέπεται κάθε χρόνο, στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης, Φ.15/220 ΚΑΕ 2559. Η ΕΣΑμεΑ υποχρεούται να κατανείμει την επιχορήγηση αυτή στους δικαιούχους φορείς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο και ανάλογα με το ποσοστό διάθεσης που εγκρί­νεται κάθε φορά από το Υπουργείο Οικονομίας και Οι­κονομικών. Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης που προέρχεται από το προϊόν του ειδικού κρατικού λαχείου γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

   Η ΕΣΑμεΑ υποχρεούται μέχρι την 31η Μαρτίου του επόμενου χρόνου να καταθέτει στη Διεύθυνση ΑμεΑ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης απολογισμό για το ποσό της επιχορήγησης που προέρ­χεται από τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της πα­ρούσας απόφασης.