Συντονιστικός Μηχανισμός

Σύμφωνα με το άρθρο 69 του ν. 4488/2017:
«Ο Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για τη συνοχή του κυβερνητικού έργου, ορίζεται ως Συντονιστικός Μηχανισμός σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 της Σύμβασης. Στην αρμοδιότητά του ανήκουν ειδικότερα:
  1. α) Η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στα δικαιώματα των ΑμεΑ,
  2. β) ο συντονισμός των αρμόδιων Υπουργείων για τη χάραξη και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών που προάγουν τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
  3. γ) η συνεργασία με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70,
  4. δ) ο συντονισμός και η παρακολούθηση του έργου των συναρμόδιων Υπουργείων για την εφαρμογή της Σύμβασης στον ιδιωτικό τομέα,
  5. ε) οι αρμοδιότητες που καθορίζονται από τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο σε σχέση με την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης.
Με απόφαση του Πρωθυπουργού και εφόσον δεν υπάρχει Υπουργός Επικρατείας με αρμοδιότητα τη συνοχή του κυβερνητικού έργου, μπορεί η αρμοδιότητα του παρόντος άρθρου να ανατίθεται σε άλλον Υπουργό.»

Σημεία αναφοράς

Στο πλαίσιο του ιδίου νόμου ορίζονται τόσο το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς όσο και τα Επιμέρους Σημεία Αναφοράς σε Υπουργεία, Περιφέρειες και Δήμους για την Εφαρμογή της Σύμβασης.

Με την εφαρμογή του πρώτου Στόχου του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, συγκεντρώθηκαν, ορίσθηκαν και ενεργοποιήθηκαν τα 364 Επιμέρους Σημεία Αναφοράς σε Υπουργεία, Περιφέρειες και Δήμους, για πρώτη φορά από τη θέση σε ισχύ του ν. 4488/2017 (Α’ 137).