Νομοθεσία

Σε εφαρμογή του 3ου στόχου του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, τον Ιούνιο του 2021 ολοκληρώθηκε, για πρώτη φορά, η καταγραφή και κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Το σύνολο της νομοθεσίας που παρατίθεται στις παρακάτω ενότητες έχει εκδοθεί έως και τις 30.06.2021.

Σημειώνεται πως η διαδικασία επεξεργασίας του κειμένου από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη.