ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2430 της 10.07.1996 «Καθιέρωση της 3ης Δεκεμβρίου ως Ημέρας των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Θέσπιση του θεσμού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄156).

Άρθρο 1

 1. 1. Η 3η Δεκεμβρίου κάθε έτους ορίζεται Ημέρα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
 2. 2. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες υποβάλλει κάθε έτος στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων έκθεση αναφερόμενη στην εν γένει αντιμετώπιση των ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην Ελλάδα.

Άρθρο 2

 1. 1. Η Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και οι εκδηλώσεις που γίνονται γι' αυτήν τελούν υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.
 2. 2. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, ως η αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και τους λοιπούς συναρμόδιους δημόσιους φορείς, οργανώνει τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται την 3η Δεκεμβρίου, κάθε έτος. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες έχει την ευθύνη για τον προσδιορισμό του χαρακτήρα των εκδηλώσεων αυτών και του περιεχομένου τους. Οι εκδηλώσεις αυτές χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας μέχρι το ποσό που προβλέπεται για το σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό του.

Άρθρο 3

 1. 1. Υιοθετούνται το παγκόσμιο πρόγραμμα δράσης, καθώς και οι κανόνες ίσων ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι εγκρίθηκαν το 1993 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στην 47η Ολομέλειά της.
 2. 2. Συνιστάται επιτροπή, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση των εκδηλώσεων της Ημέρας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, καθώς και την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής του παγκόσμιου προγράμματος δράσης κα των επίσημων κανόνων για ίσες ευκαιρίες που έχουν εγκριθεί από τον Ο.Η.Ε., για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας ή τον αρμόδιο Υφυπουργό και έναν εκπρόσωπο από κάθε κόμμα που εκπροσωπείται στη Βουλή.
 3. 3. Η επιτροπή αυτή, μέσα σ' ένα (1) έτος από τη συγκρότησή της, εκπονεί και υποβάλλει, στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, το Εθνικό Σχέδιο Εφαρμογής, που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.
 4. 4. Η ίδια επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει κάθε έτος στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων έκθεση, που αναφέρεται στην εφαρμογή των κανόνων του Ο.Η.Ε. για ίσες ευκαιρίες στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Εκδόθηκε η υ.α. 172877/Δ3/16 «Καθορισμός διαδικασίας σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων συνεκπαίδευσης» (Β΄3561), (βλ. θεμ. ενότητα 5. Εκπαίδευση)

Άρθρο 4

 1. 1. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες και οι οργανώσεις μέλη αυτής επιχορηγούνται για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας και εξοπλισμού αυτών από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου. Με κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες, προκειμένου η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες και οι οργανώσεις μέλη αυτής να επιχορηγηθούν από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Για το σκοπό αυτόν ζητούνται οι απόψεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, που αποστέλλονται στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας μέσα σε ένα (1) μήνα από την περιέλευση σε αυτή του σχετικού ερωτήματος του Υπουργού. 
 2.  
 3. Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 10 του άρθρου 19 του ν. 3106/10.02.2003 (Α΄30).
 4.  
 5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε η λέξη «και» μετά τις λέξεις «Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» με το άρθρο 9 του ν. 3209/2003 (Α΄304).
 6. 2. Καθιερώνεται η ισόβια ή προσωρινή κάρτα αναπηρίας, ανάλογα με την αναπηρία και το βαθμό αυτής, που χρησιμεύει ως αποδεικτικό της αναπηρίας και η οποία χορηγείται μετά από πιστοποίηση της αναπηρίας από τις επιτροπές της επόμενης παραγράφου. Για τα άτομα με προβλήματα όρασης, στην κάρτα αυτή θα αναγράφεται η διαβάθμιση της τυφλότητας ή ο βαθμός όρασης του πάσχοντος και το ποσοστό αναπηρίας που αντιστοιχεί στον αντίστοιχο βαθμό.
 7. 3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται κατά ενιαίο τρόπο οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας και του βαθμού της για την έκδοση ισόβιας ή προσωρινής κάρτας αναπηρίας και ο τύπος αυτής, καθώς και η συγκρότηση, ο τόπος και ο τρόπος λειτουργίας των οικείων υγειονομικών επιτροπών, αποτελουμένων από νοσοκομειακούς γιατρούς.
 8. Τα κριτήρια πιστοποίησης της αναπηρίας είναι ενιαία και ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 9. Για τη χορήγηση ισόβιας ή προσωρινής κάρτας απαιτείται η αναπηρία να μην είναι μικρότερη του 67%.
 10. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού ορίζεται η χρήση της ισόβιας ή προσωρινής κάρτας αναπηρίας.
 11. Η επανεξέταση όλων των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες από τις Επιτροπές αυτές, για την έκδοση ισόβιας ή προσωρινής κάρτας αναπηρίας είναι υποχρεωτική.
 12. Η διαδικασία επανεξέτασης ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας
  Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 23 του ν. 2556/24.12.1997 (Α΄270).
 13. 4. Από της ισχύος του παρόντος νόμου, κάθε διάταξη γενική ή ειδική που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο θέματα που αναφέρονται σ' αυτόν καταργείται. Οι υγειονομικές επιτροπές που λειτουργούν στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και στους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα εξακολουθούν να λειτουργούν βάσει της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά για τα θέματα που αναφέρονται στη νομοθεσία αυτή, εξαιρέσει των αναφερομένων στην παρ.3 του παρόντος άρθρου. Κατά τα λοιπά και μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων διαταγμάτων εφαρμόζεται η κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού ισχύουσα νομοθεσία.
 14. 5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας, ορίζονται οι διευκολύνσεις, που οι κάθε είδους εργοδότες των αιρετών μελών των διοικήσεων των πιο αντιπροσωπευτικών οργανώσεων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες παρέχουν σε αυτά για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Η διάταξη της τελευταίας περιόδου της παρ.1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και εδώ.
 15. Με την παρ. 8 του άρθρου 26 του νόμου 2646/20.10.1998, (Α΄236) ορίζεται ότι : "Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν. 2430/96 (Α΄156) προεδρικό διάταγμα εκδίδεται με πρόταση και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 16.  
 17. Εκδόθηκε η κ.υ.α. Π3β/Φ.ΘΕΣΜ./Γ.Π.οικ.78668/07 «Προϋποθέσεις και διαδικασία επιχορήγησης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και των φορέων μελών αυτής» (Β΄1109), κατωτ. αριθ. 2.