Συνοδευτική Επιστολή προς τους Πρυτάνεις για την «Ισότιμη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στην Ανώτατη Εκπαίδευση»

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2022
Αρ. Πρωτ.: 11/2022

Προς:

τους Πρυτάνεις των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ως Πίνακας Αποδεκτών)

Κοιν. 1

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

- Κυρία Ν. Κεραμέως, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

- Κύριο Ε. Συρίγο, Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

- Κύριο Απ. Δημητρόπουλο, Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης

Κοιν. 2

- Κύριο Π. Μήτκα Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Κοιν. 3

- Κύριο Γ. Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας

- Γραφείο Συντονιστικού Μηχανισμού
Υπόψη: κυρίες Μ. Χατζηπαναγιώτου, Π. Τσιλίκα

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Κυρία Βασιλική Κολυβά
Στέλεχος της ΕΑΠ
vkolyva@government.gr

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Πρωτοβουλίας της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) για την «Ισότιμη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στην Ανώτατη Εκπαίδευση»

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι Πρυτάνεις,

Η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) συνέταξε την παρούσα Γνωμοδότηση Πρωτοβουλίας με θέμα την «Ισότιμη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής και των αρμοδιοτήτων της, όπως ορίζονται στον Ν. 4780/2021, και με γνώμονα την αναγκαιότητα ενίσχυσης της καθολικής προσβασιμότητας των Πανεπιστημίων για τους φοιτητές και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με αναπηρία

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΠ απέστειλε τον Φεβρουάριο του 2022 επιστολή προς τα Ανώτατα Ιδρύματα της χώρας μας ζητώντας να ενημερωθεί σχετικά με τις υφιστάμενες υποδομές, υπηρεσίες και δράσεις τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής των φοιτητών και του προσωπικού τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η επιστολή αυτή έδωσε το έναυσμα για την εκκίνηση μιας ανοικτής επικοινωνίας της Αρχής με τα Πανεπιστήμια, με στόχο τη συλλογή στοιχείων, για μια πρώτη καταγραφή και χαρτογράφηση, αλλά και για τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων σχετικά με τις συνθήκες προσβασιμότητας και τις δράσεις για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν. Όλα τα Πανεπιστήμια ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση της Αρχής για συνεργασία στην κοινή προσπάθεια διασφάλισης της καθολικής προσβασιμότητας και της εφαρμογής της ενταξιακής διάστασης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Επιπλέον, η ΕΑΠ συμμετείχε στις διεργασίες διαμόρφωσης του νέου νόμου-πλαισίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Ανώτατη Εκπαίδευση, καταθέτοντας τα σχόλιά της επί του σχεδίου νόμου που είχε τεθεί σε διαβούλευση. Οι προτάσεις της έγιναν αποδεκτές στη συντριπτική τους πλειοψηφία και ενσωματώθηκαν στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε και ψηφίσθηκε στη Βουλή στις 14 Ιουλίου 2022 ως νόμος 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022).

Η Αρχή εξαίρει τη σημασία των διατάξεων του ανωτέρω νόμου που αφορούν τα άτομα με αναπηρία. Έχοντας ωστόσο επίγνωση των δυσκολιών της εφαρμογής τους, έχει την πρόθεση να υποστηρίξει τα ΑΕΙ στον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό και να παρακολουθήσει την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων επιμόρφωσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Η Γνωμοδότηση Πρωτοβουλίας της ΕΑΠ δημοσιεύεται στο πλαίσιο διαμόρφωσης και υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην Ανώτατη Εκπαίδευση, μετά την ψήφιση του νέου νόμου και την ολοκλήρωση της σχετικής επεξεργασίας: (α) των στοιχείων των ΑΕΙ και (β) των δεδομένων της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), του ‘Δικτύου Επικοινωνίας & Συνεργασίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων & Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών’, και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επισημαίνεται ότι στην καταγραφή των στοιχείων των ΑΕΙ δόθηκε, στην παρούσα φάση, ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα προσβασιμότητας που αφορούν στη σωματική κινητικότητα και στην πρόσβαση σε κτίρια και σε μεταφορές. Ωστόσο, η προσβασιμότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ένα πολύ πιο σύνθετο ζήτημα και η εφαρμογή της συμπεριληπτικής διάστασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση εξακολουθεί να παραμένει ως πρόκληση.

Με την παρούσα Γνωμοδότηση Πρωτοβουλίας, η ΕΑΠ επιδιώκει επίσης να ξεκινήσει ένα ευρύτερο πλαίσιο συζήτησης σχετικά με τον τρόπο και τα μέσα προσέγγισης του στόχου για ένα πραγματικά καθολικά προσβάσιμο και συμπεριληπτικό Πανεπιστήμιο.

Για την Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
Ο Πρόεδρος
Καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης

Σύνδεσμος: Γνωμοδότηση Πρωτοβουλίας της ΕΑΠ για την ισότιμη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Πίνακας Αποδεκτών

 1. Μελέτιος - Αθανάσιος Δημόπουλος
  Πρύτανης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών rector@uoa.gr
 2. Ανδρέας Μπουντουβής
  Πρύτανης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο rector@mail.ntua.gr
 3. Νικόλαος Παπαϊωάννου
  Πρύτανης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης rector@auth.gr
 4. Δημήτριος Μπουραντώνης
  Πρύτανης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών rector@aueb.gr
 5. Κίντζιος Σπυρίδωνας
  Πρύτανης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών r@aua.gr
 6. Νικόλαος Τρανός
  Πρύτανης, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών rectorate@asfa.gr
 7. Χριστίνα Κουλούρη
  Πρύτανης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών rector@panteion.gr
 8. Άγγελος Κότιος
  Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς rector@unipi.gr
 9. Στυλιανός Κατρανίδης
  Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας prytan@uom.edu.gr
 10. Χρήστος Μπούρας
  Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Πατρών rector@upatras.gr
 11. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης
  Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων prytania@uoi.gr
 12. Αλέξανδρος Πολυχρονίδης
  Πρύτανης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης rector@duth.gr
 13. Γεώργιος Κοντάκης
  Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Κρήτης rector@uoc.gr
 14. Ευάγγελος Διαμαντόπουλος
  Πρύτανης, Πολυτεχνείο Κρήτης rector@central.tuc.gr
 15. Χρυσή Βιτσιλάκη
  Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου rectorate@aegean.gr
 16. Ανδρέας Φλώρος
  Πρύτανης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο rector@ionio.gr
 17. Ζήσης Μαμούρης
  Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας prytanis@uth.gr
 18. Μαρία Νικολαϊδη
  Πρύτανης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο rector@hua.gr
 19. Αθανάσιος Κατσής
  Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου rectorate@uop.gr
 20. Παναγιώτης Καλδής
  Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής prytanis@puas.gr
 21. Θεόδωρος Θεοδουλίδης
  Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας rector@uowm.gr
 22. Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας
  Πρόεδρος Δ.Ε., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο president@eap.gr
 23. Αθανάσιος Καΐσης
  Πρόεδρος Δ.Ε., Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος choffice@ihu.edu.gr
 24. Νικόλαος Κατσαράκης
  Πρύτανης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο rector@hmu.gr
 25. Γεώργιος Χατζαράκης
  Πρόεδρος Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. president@aspete.gr

Εσωτερική Διανομή (Μέλη της ΕΑΠ)

 • - Κωνσταντίνος Στεφανίδης, Πρόεδρος, cs@ics.forth.gr
 • - Ελευθερία Μπερνιδάκη – Άλντους, A' Αντιπρόεδρος, ebernidaki@acg.edu
 • - Μαρίλυ Χριστοφή, Β' Αντιπρόεδρος, mchrist.access@gmail.com
 • - Έλενα Σουκάκου, Μέλος, elena.soukakou@roehampton.ac.uk
 • - Γεώργιος Αγγελόπουλος, Μέλος, angel@upatras.gr
 • - Ευαγγελία Χρυσικού, Μέλος, e.chrysikou@ucl.ac.uk
 • - Ευγενία Λειβαδάρου, Μέλος, jleivadarou@gmail.com
 • - Γεράσιμος Φεσσιάν, Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, gerasimos.fessian@gmail.com
 • - Γεώργιος Αυγουστίδης, Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, avg.a2a3@gmail.com
 • - Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), esaea@otenet.gr
 • - Καλλιόπη Λυκοβαρδή, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, equality@synigoros.gr
 • - Μαρία Γαβουνέλη, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, mgavoun@law.uoa.gr
 • - Αλέξανδρος Κόπτσης, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, gengram.abe@minedu.gov.gr
 • - Γεώργιος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ggp@yeka.gr
 • - Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, gramchora@ypen.gr
 • - Ιωάννης Ξιφαράς, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ggmsec@yme.gov.gr
 • - Λεωνίδας Χριστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, gen_gramm@mindigital.gr
 • - Πάνος Αλεξανδρής, Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, gensecretary@justice.gov.gr
calendar
Ανάρτηση: Παρασκευή, 16.9.2022
το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένουετικέτες περιεχομένου
Εκπαίδευση
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
Καθολική προσβασιμότητα